domingo, 27 de abril de 2014

L'aparell digestiu

L'aparell digestiu és el conjunt d'òrgans encarregats del procés de la digestió ( boca, faringe, laringe, esòfag, estòmac, intestí prim i intestí gros; a més del fetge i  el pancrees )
.
Desde la boca fins el anus, el sistema digestiu medix uns 11metres de longitud. El procés comença a la boca, on les dents trituren els aliments i els mesclen amb la saliva, començant així la descomposició química.

Després l'aliment travessa la faringe, continua per l'esófag i arriba a l'estómac, la membrana del qual segrega sucs gàstrics que esmicolen l'aliment per a fer-lo més digerible, però sense arribar a digerir-lo del tot. A partir d'ara, la bola d'aliment s'anomena quim.

El quim pasa poc a poc per l'intestí prim, és así on realment es digerix l'aliment amb l'ajuda dels sucs intestinals com el suc pancreàtic i la bilis, que trenca les grases per a poder transportar-es i absorbir-les.
Quan els nutrients ja están absorbits, el quim es transforma en quil i pasa a l'intestí gros o colon.

El colon té una funció molt important, que és la d'absorbir l'aigua del quil, ja que si el colon no funciona bé, i no absorbeix l'aigua (diarrea), ens podem deshidratar. El colon també absorbeix les sals minerals i les vitamines necessàries.
Tot el que no es pot aprofitar, s'expulsa pel recte en el procés de la defecació.


   BIBLIOGRAFÍA

* Llibre de biologia
* Apunts de classe

No hay comentarios:

Publicar un comentario