miércoles, 11 de mayo de 2016

El teixit nerviós

El teixit nerviós es desenvolupa a partir de l'ectoderm embrionari. És un teixit format per dos tipus de cèl·lules, les neurones i la glia, i la missió de les quals és rebre informació del medi extern i intern, processar-la i desencadenar una resposta. És també el responsable de controlar nombroses funcions vitals com la respiració, la digestió, el bombeig del cor, regular el flux sanguini, controlar el sistema endocrí, etc.

Mèdul·la espinal
Les cèl·lules del sistema nerviós s'agrupen per formar dues parts: el sistema nerviós central que inclou l'encèfal i la medul·la espinal, i el sistema nerviós perifèric, format per ganglis, nervis i neurones disseminades per l'organisme.
La major part del teixit nerviós està format per cossos cel·lulars i per les seues prolongacions citoplasmàtiques. No obstant això, el sistema nerviós també posseeix una xicoteta proporció de matriu extracel·lular on abunden les glicoproteïnes. La funció de la matriu extracel·lular nerviosa és variada i va des de la migració cel·lular, l'extensió d'axons, a la formació i funció dels punts de comunicació entre neurones: les sinapsis.
En el sistema nerviós central hi ha zones riques en cossos cel·lulars de neurones i glia que s'anomena generalment substància grisa, perquè tenen un color gris en un teixit fresc, mentre que les zones riques en axons mielíniques però amb pocs cossos cel·lulars es denominen substància blanca. La substància blanca és una zona de tractes de fibres. En l'encèfal, la substància gris és normalment superficial, mentre que a la medul·la espinal és al contrari.
L'encèfal i la medul·la espinal estan irrigats per vasos sanguinis. El volum de sang en les diferents zones de l'encèfal pot regular-se, variant el calibre de les artèries, i el dels capil·lars, per suportar una major activitat neuronal. El diàmetre dels capil·lars es regula gràcies als pericitos. El flux de sang ha de ser molt ajustat ja que el teixit nerviós és molt sensible a la falta d'oxigen. Les neurones moren després d'uns minuts sense oxigen.
El teixit nerviós està aïllat tant de la sang com dels teixits circumdants. En el seu conjunt, endoteli, làmina basal i capa limitant d'astrocits formen l'anomenada barrera hematoencefàlica. Aquesta barrera controla estretament el tràfec de substàncies entre la sang i el teixit nerviós. L'encèfal i la medul·la espinal també estan aïllats de l'os, crani i vèrtebres, per unes membranes anomenades meninges.

Neurona
Les neurones estan especialitzades en la conducció d'informació elèctrica per les seues membranes gràcies a variacions en el potencial elèctric que es produeix a la membrana plasmàtica. Morfològicament, aquestes cèl·lules es poden dividir en tres compartiments: el soma o cos cel·lular (on es localitza el nucli de la cèl·lula), les prolongacions dendrítiques (dendrites) i l'axó. L'arbre dendrític és el principal receptor de la informació que reben de multitud d'altres neurones i de receptors sensorials, l'integra i la dirigeix al cos cel·lular. Del cos cel·lular part l'axó per on viatja la informació cap a altres neurones o a fibres musculars.

El nombre, mida i disposició de les dendrites que posseeix una neurona és molt variable, mentre que cada neurona posseeix un sol axó (llevat d'excepcions). Les neurones es comuniquen entre si o amb les cèl·lules musculars gràcies a l'existència de mediadors químics anomenats neurotransmissors. Això passa en unes zones especialitzades denominades sinapsis. El neurotransmissor és alliberat per la neurona presinàptica a l'esquerda sináptica, difundint fins a la superfície de la neurona postsinàptica, que posseeix receptors específics per a ell. La unió del neurotransmissor al receptor produeix un canvi en el potencial de membrana de la neurona postsinàptica.

A: astrocit - B: neurones i glia
Les cèl·lules glials poden dividir-se per mitosi, al contrari que les neurones, i són més nombroses que les pròpies neurones. Hi ha diversos tipus de cèl·lules glials: astrocits, cèl·lules de Schwann, oligodendròcits i microglia. La seua funció és molt variada. Els astrocits formen una espècie de coberta que envolta els vasos sanguinis, entapissen la superfície de l'encèfal i estan presents com un tercer element de les sinapsis, sent els altres dos la neurona presinàptica i la postsinàptica. Tot i que els astrocits s'han considerat com a un mer suport mecànic i metabòlic de les neurones, també participen en la modulació de l'activitat sinàptica. A més, proliferen a les ferides o infarts cerebrals ocupant el lloc de les neurones mortes. Els oligodendròcits i les cèl·lules de Schwann formen les cobertes de mielina que envolten als axons de les neurones en l'encèfal i en el sistema nerviós perifèric, respectivament. La microglia es relaciona amb funcions de defensa enfront de patògens o lesions nervioses ja que actuen com fagocits. Aquestes cèl·lules no procedeixen del llinatge cel·lular que dóna lloc a les neurones, sinó que són produïdes en la medul·la òssia i envaeixen el teixit nerviós des dels vasos sanguinis.

BIBLIOGRAFIA
* Imatges extretes del "Atlas de Histología de la Universidad de Vigo" amb llicència CC

No hay comentarios:

Publicar un comentario